Tsjechisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Potřebuji dovozní povolení?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
microchip
mikročip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
hộ chiếu cho thú nuôi
cestovní pas pro zvířata
Toelatingsvoorwaarde huisdier
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Có những quy tắc nào cho __________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
chó chỉ đường
Vodící psi
Type huisdier
chó hỗ trợ
asistenční psi
Type huisdier
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen