Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Heb ik een invoervergunning nodig?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
microchip
microchip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
Toelatingsvoorwaarde huisdier
hộ chiếu cho thú nuôi
dierenpaspoort
Toelatingsvoorwaarde huisdier
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
bewijs van ontworming
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Có những quy tắc nào cho __________?
Wat is het beleid voor ______________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
chó chỉ đường
geleidehonden
Type huisdier
chó hỗ trợ
hulphonden
Type huisdier
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen