Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Ho bisogno di un permesso di importazione?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
microchip
il microchip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
il vaccino antirabbico
Toelatingsvoorwaarde huisdier
hộ chiếu cho thú nuôi
il passaporto per gli animali da compagnia
Toelatingsvoorwaarde huisdier
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
il certificato di trattamento contro la tenia
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
Có những quy tắc nào cho __________?
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
chó chỉ đường
cani guida
Type huisdier
chó hỗ trợ
cani da assistenza
Type huisdier
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen