Vietnamees | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตนำเข้าไหม
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
มีช่วงเวลากักตัวสำหรับ[สัตว์]ไหม
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
มีกฎเฉพาะอะไรบ้างไหมสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
ข้อกำหนดในการนำเข้าที่สัตว์เลี้ยงของคุณต้องมีประกอบด้วย __________
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
แผ่นไมโครชิป
microchip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
วัคซีนโรคกลัวน้ำ (ใบรับรอง)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
หนังสือเดินทางสัตว์เลี้ยง
hộ chiếu cho thú nuôi
Toelatingsvoorwaarde huisdier
การรักษาพยาธิตัวตืด (ใบรับรอง)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
ฉันต้องใช้บริการผู้ส่งที่ได้รับอำนาจไหม
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
กฎสำหรับ ______________ มีอะไรบ้าง
Có những quy tắc nào cho __________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
สุนัขนำทาง
chó chỉ đường
Type huisdier
สุนัขผู้ช่วย
chó hỗ trợ
Type huisdier
ฉันจะขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของฉันได้อย่างไร
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen