Vietnamees | Uitdrukkingen - Immigratie | Huisdieren

Huisdieren - Een huisdier meenemen

Do I need an import license?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Vragen of u een invoervergunning nodig heeft
Is there a quarantine period for [animal]?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Vragen of er een quarantaineperiode is voor dat huisdier
Are there specific rules for importing non-native species?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Vragen of er specifieke regels zijn voor het importeren van uitheemse diersoorten
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Aangeven wat de toelatingseisen zijn voor import
microchip
microchip
Toelatingsvoorwaarde huisdier
rabies vaccination (certificate)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
pet passport
hộ chiếu cho thú nuôi
Toelatingsvoorwaarde huisdier
tapeworm treatment (certificate)
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Toelatingsvoorwaarde huisdier
Do I have to use an authorized carrier?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Vragen of u een goedgekeurde transportcontainer moet gebruiken
What are the rules for ______________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Vragen wat het beleid is voor geleidehonden
guide dogs
chó chỉ đường
Type huisdier
assistance dogs
chó hỗ trợ
Type huisdier
How do I obtain a health certificate for my pet?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Vragen hoe u een certificaat voor uw huisdier kan verkrijgen