Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
ฉันสามารถสอบถามได้ที่ไหนว่าฉันมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทุพพลภาพหรือไม่
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Är bidraget skattefritt?
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้รับการยกเว้นภาษีไหม
Vragen of de uitkering belastbaar is
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
อะไรคือปัจจัยที่ใช้ในการประเมินว่าฉันจะได้รับเงินเท่าไร
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
ข้อกำหนดอะไรที่ใช้ในการพิจารณาการให้สิทธิรับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
ฉันต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
ฉันต้องใช้เวลาเป็นผู้ดูแลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Ska bidraget beskattas?
ต้องชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงไหม
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Vilka förmåner får jag?
ฉันจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Påverkar ersättningen andra förmåner?
ค่าเบี้ยงเลี้ยงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์อื่นไหม
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
ค่าเบี้ยงเลี้ยงของฉันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Kan jag överklaga beslutet?
ฉันสามารถขออุทธรณ์ต่อคำตัดสินได้ไหม
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
ฉันควรจะทำอย่างไร หากสภาวะแวดล้อมของฉันเปลี่ยนไป
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen