Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Är bidraget skattefritt?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Ska bidraget beskattas?
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Vilka förmåner får jag?
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Kan jag överklaga beslutet?
Est-ce que je peux faire appel ?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen