Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Är bidraget skattefritt?
Onko avustus verovapaata?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Ska bidraget beskattas?
Onko tuki veronalaista?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Vilka förmåner får jag?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Kan jag överklaga beslutet?
Voinko valittaa päätöksestä?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen