Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
L'indennità è esente da tasse?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Il sussidio è tassabile?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Quali benefici riceverò?
Какие льготы я получу?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Posso fare ricorso contro una decisione?
Я могу обжаловать это решение?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen