Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Est-ce que les allocations sont imposables ?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Est-ce que les allocations sont imposables ?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Quelles compensations vais-je recevoir ?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Est-ce que je peux faire appel ?
¿Puedo recurrir una resolución?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen