Pools | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Jakie świadczenia dostanę?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Est-ce que je peux faire appel ?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen