Vietnamees | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Estas la poŝmono imponibla?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Estas la poŝmono imponibla?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Kio profitojn mi ricevas?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen