Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Estas la poŝmono imponibla?
L'indennità è esente da tasse?
Vragen of de uitkering belastbaar is
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Estas la poŝmono imponibla?
Il sussidio è tassabile?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Kio profitojn mi ricevas?
Quali benefici riceverò?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen