Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Is the allowance tax-free?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Vragen of de uitkering belastbaar is
What are the factors which determine how much I get?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Do I have to be related to the person I am caring for?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Is the allowance taxable?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Which benefits will I receive?
Какие льготы я получу?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Will the allowance affect other benefits?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Can I appeal against a decision?
Я могу обжаловать это решение?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
What shall I do if my circumstances change?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen