Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Gehandicaptenzorg

Documenten | Bank | Werk | Studeren | Huisvesting | Gehandicaptenzorg | Huisdieren

Gehandicaptenzorg - Aanvragen

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Vragen waar u kan nakijken of u in aanmerking komt voor gehandicaptenzorg
Is the allowance tax-free?
L'indennità è esente da tasse?
Vragen of de uitkering belastbaar is
What are the factors which determine how much I get?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Vragen welke factoren er bepalen hoeveel geld u krijgt

Gehandicaptenzorg - Mantelzorgers

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Vragen welke vereisten bepalen of u een zorgtoeslag kan krijgen
Do I have to be related to the person I am caring for?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Vragen of u gerelateerd moet zijn aan de persoon waarvoor u zorgt vooraleer u in aanmerking kan komen voor de zorgtoeslag
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Vragen hoeveel uren per week u moet zorgen voor de persoon vooraleer u in aanmerking komt voor een zorgtoeslag
Is the allowance taxable?
Il sussidio è tassabile?
Vragen of de zorgtoeslag belastbaar is
Which benefits will I receive?
Quali benefici riceverò?
Vragen welke voordelen u zal krijgen
Will the allowance affect other benefits?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Vragen of de toeslag invloed heeft op andere ondersteunende diensten
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Vragen of uw toeslag invloed heeft op ondersteunende diensten van de persoon waarvoor u zorg draagt
Can I appeal against a decision?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Vragen of u in beroep kan gaan tegen een beslissing
What shall I do if my circumstances change?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Vragen wat u moet doen als de omstandigheden veranderen