Tsjechisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
När var ditt [dokument] utfärdat?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Vragen waar een document is afgegeven
När går din legitimation ut?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Můj [dokument] byl ukraden.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Denna information är konfidentiell.
Tyto informace jsou důvěrné.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Vad heter du?
Jak se jmenuješ?
Vragen naar iemand zijn naam
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Var bor du?
Kde bydlíte?
Vragen waar iemand woont
Vad är din adress?
Jaká je vaše adresa?
Naar iemand zijn adres vragen
Vilken nationalitet tillhör du?
Jaké je vaše občanství?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
När anlände du till [landet]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kan du visa mig din legitimation?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Min civilstatus är __________.
Můj rodinný stav je ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
singel
svobodný/á
Burgerlijke staat
gift
ženatý/vdaná
Burgerlijke staat
separerad
odděleni
Burgerlijke staat
skild
rozvedený/rozvedená
Burgerlijke staat
sambo
žijící ve společné domácnosti
Burgerlijke staat
i ett partnerskap
v registrovaném partnerství
Burgerlijke staat
ogift par
nesezdaní partneři
Burgerlijke staat
i ett partnerskap
v domácím partnerství
Burgerlijke staat
änka
vdovec/vdova
Burgerlijke staat
Har du barn?
Máte děti?
Vragen of iemand kinderen heeft
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Vilka dokument ska jag ta med?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Kostar det något att registrera sig?
Je registrace zpoplatněná?
Vragen of er registratiekosten zijn
Jag vill registrera min bostad.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Vad täcker sjukförsäkringen?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Patientavgifter
Poplatky za pobyt v nemocnici
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialistkostnader
Poplatky za konsultace se specialisty
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostiska prov
Diagnostické testy
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiska ingrepp
Chirurgické zákroky
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psykiatrisk behandling
Psychiatrická léčba
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandbehandlingar
Zubní ošetření
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Ögonbehandling
Oční ošetření
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Varför begär du ett inresevisum?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Musím změnit svou registrační značku?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Är mitt körkort giltigt här?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teoriprov
Teoretický test
Type test
uppkörning
Praktický test
Type test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adressen
adresu
Wat zou u graag veranderen?
namnet
jméno
Wat zou u graag veranderen?
bilden
fotografii
Wat zou u graag veranderen?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
borttappat
ztracený
Rijbewijs probleem
stulet
ukradený
Rijbewijs probleem
förstört
zničený
Rijbewijs probleem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Mám čistý trestní rejstřík.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot