Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Vragen waar men een formulier kan vinden
När var ditt [dokument] utfärdat?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Vragen wanneer een document is afgegeven
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Vragen waar een document is afgegeven
När går din legitimation ut?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Vragen welke documenten u moet meenemen
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mitt [dokument] har blivit stulet.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Denna information är konfidentiell.
ข้อมูลเป็นความลับ
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Vad heter du?
คุณชื่ออะไร
Vragen naar iemand zijn naam
Kan du berätta för mig var och när du är född?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Var bor du?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Vragen waar iemand woont
Vad är din adress?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Naar iemand zijn adres vragen
Vilken nationalitet tillhör du?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Vragen naar de nationaliteit van iemand
När anlände du till [landet]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kan du visa mig din legitimation?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Min civilstatus är __________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
singel
โสด
Burgerlijke staat
gift
แต่งงานแล้ว
Burgerlijke staat
separerad
แยกกันอยู่
Burgerlijke staat
skild
หย่าร้าง
Burgerlijke staat
sambo
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Burgerlijke staat
i ett partnerskap
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Burgerlijke staat
ogift par
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Burgerlijke staat
i ett partnerskap
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Burgerlijke staat
änka
เป็นม่าย
Burgerlijke staat
Har du barn?
คุณมีบุตรไหม
Vragen of iemand kinderen heeft
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Vilka dokument ska jag ta med?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Kostar det något att registrera sig?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Vragen of er registratiekosten zijn
Jag vill registrera min bostad.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Vad täcker sjukförsäkringen?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Patientavgifter
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialistkostnader
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostiska prov
การทดสอบวินิจฉัย
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiska ingrepp
การผ่าตัด
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psykiatrisk behandling
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandbehandlingar
การรักษาฟัน
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Ögonbehandling
การรักษาตา
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Varför begär du ett inresevisum?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hur kan jag förlänga mitt visum?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Är mitt körkort giltigt här?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Jag skulle vilja boka tid för _______.
ฉันต้องการจอง __________
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teoriprov
การทดสอบภาคทฤษฎี
Type test
uppkörning
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Type test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adressen
ที่อยู่
Wat zou u graag veranderen?
namnet
ชื่อ
Wat zou u graag veranderen?
bilden
ภาพถ่าย
Wat zou u graag veranderen?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
borttappat
สูญหาย
Rijbewijs probleem
stulet
ถูกขโมย
Rijbewijs probleem
förstört
ได้รับความเสียหาย
Rijbewijs probleem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot