Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
När var ditt [dokument] utfärdat?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Vragen waar een document is afgegeven
När går din legitimation ut?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Denna information är konfidentiell.
Le informazioni sono riservate.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Vad heter du?
Come si chiama?
Vragen naar iemand zijn naam
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Var bor du?
Dove risiede?
Vragen waar iemand woont
Vad är din adress?
Qual è il suo indirizzo?
Naar iemand zijn adres vragen
Vilken nationalitet tillhör du?
Qual è la sua cittadinanza?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
När anlände du till [landet]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kan du visa mig din legitimation?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Min civilstatus är __________.
Il mio stato civile è __________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
singel
celibe (m) / nubile (f)
Burgerlijke staat
gift
coniugato/a
Burgerlijke staat
separerad
separato/a
Burgerlijke staat
skild
divorziato/a
Burgerlijke staat
sambo
convivente
Burgerlijke staat
i ett partnerskap
in un'unione civile
Burgerlijke staat
ogift par
in una coppia non sposata
Burgerlijke staat
i ett partnerskap
in un'unione di fatto
Burgerlijke staat
änka
vedovo/a
Burgerlijke staat
Har du barn?
Ha figli?
Vragen of iemand kinderen heeft
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Ha familiari a carico?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Vilka dokument ska jag ta med?
Quali documenti devo portare?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Kostar det något att registrera sig?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Vragen of er registratiekosten zijn
Jag vill registrera min bostad.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Vad täcker sjukförsäkringen?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Patientavgifter
Spese ospedaliere
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Specialistkostnader
Spese per la consultazione di uno specialista
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostiska prov
Test diagnostici
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kirurgiska ingrepp
Operazioni chirurgiche
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psykiatrisk behandling
Trattamento psichiatrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandbehandlingar
Cure dentali
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Ögonbehandling
Cure oculistiche
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Varför begär du ett inresevisum?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Är mitt körkort giltigt här?
La mia patente di guida è valida?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Vorrei prenotare l' __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
teoriprov
esame di teoria
Type test
uppkörning
esame di guida
Type test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adressen
l'indirizzo
Wat zou u graag veranderen?
namnet
il nome
Wat zou u graag veranderen?
bilden
la foto
Wat zou u graag veranderen?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
borttappat
smarrita
Rijbewijs probleem
stulet
rubata
Rijbewijs probleem
förstört
deteriorata
Rijbewijs probleem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Non ho precedenti penali.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot