Tsjechisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Vragen wanneer een document is afgegeven
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Vragen waar een document is afgegeven
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Můj [dokument] byl ukraden.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Tôi đăng kí hộ ________
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Thông tin này là bí mật
Tyto informace jsou důvěrné.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Bạn tên gì?
Jak se jmenuješ?
Vragen naar iemand zijn naam
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Bạn sống ở đâu?
Kde bydlíte?
Vragen waar iemand woont
Địa chỉ của bạn là gì?
Jaká je vaše adresa?
Naar iemand zijn adres vragen
Quốc tịch của bạn là gì?
Jaké je vaše občanství?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Můj rodinný stav je ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
độc thân
svobodný/á
Burgerlijke staat
đã thành hôn
ženatý/vdaná
Burgerlijke staat
ly thân
odděleni
Burgerlijke staat
ly dị
rozvedený/rozvedená
Burgerlijke staat
sống thử
žijící ve společné domácnosti
Burgerlijke staat
kết hợp dân sự
v registrovaném partnerství
Burgerlijke staat
đối tác chưa kết hôn
nesezdaní partneři
Burgerlijke staat
hợp doanh gia thuộc
v domácím partnerství
Burgerlijke staat
góa phụ
vdovec/vdova
Burgerlijke staat
Bạn có con chưa?
Máte děti?
Vragen of iemand kinderen heeft
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Bạn có thu phí đăng kí không?
Je registrace zpoplatněná?
Vragen of er registratiekosten zijn
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Phí bệnh viện
Poplatky za pobyt v nemocnici
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Phí chuyên gia
Poplatky za konsultace se specialisty
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Xét nghiệm chẩn đoán
Diagnostické testy
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Thủ tục phẫu thuật
Chirurgické zákroky
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Điều trị tâm thần
Psychiatrická léčba
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Điều trị nha khoa
Zubní ošetření
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Điều trị nhãn khoa
Oční ošetření
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Musím změnit svou registrační značku?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Tôi muốn đăng kí xe
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Tôi muốn đăng kí _________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
Kì thi lý thuyết
Teoretický test
Type test
Kì thi lái xe
Praktický test
Type test
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
địa chỉ
adresu
Wat zou u graag veranderen?
tên
jméno
Wat zou u graag veranderen?
ảnh
fotografii
Wat zou u graag veranderen?
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
mất
ztracený
Rijbewijs probleem
bị đánh cắp
ukradený
Rijbewijs probleem
bi hư hỏng
zničený
Rijbewijs probleem
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Tôi không có tiền án tiền sự
Mám čistý trestní rejstřík.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot