Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Where can I find the form for ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
When was your [document] issued?
Vragen wanneer een document is afgegeven
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Where was your [document] issued?
Vragen waar een document is afgegeven
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
When does your ID expire?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Could you help me fill out the form?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
What documents should I bring for __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
To apply for [document], you must provide at least_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
My [document] has been stolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Tôi đăng kí hộ ________
I am completing this application on behalf of _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Thông tin này là bí mật
The information is confidential.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Can you give me a receipt for this application?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Bạn tên gì?
What is your name?
Vragen naar iemand zijn naam
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Could you please tell me your place and date of birth?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Bạn sống ở đâu?
Where do you live?
Vragen waar iemand woont
Địa chỉ của bạn là gì?
What is your address?
Naar iemand zijn adres vragen
Quốc tịch của bạn là gì?
What is your citizenship?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Khi nào bạn đến [tên nước]?
When did you arrive in [country]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Could you please show me your ID?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
My marital status is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
độc thân
single
Burgerlijke staat
đã thành hôn
married
Burgerlijke staat
ly thân
separated
Burgerlijke staat
ly dị
divorced
Burgerlijke staat
sống thử
cohabiting
Burgerlijke staat
kết hợp dân sự
in a civil union
Burgerlijke staat
đối tác chưa kết hôn
unmarried partners
Burgerlijke staat
hợp doanh gia thuộc
in a domestic partnership
Burgerlijke staat
góa phụ
widowed
Burgerlijke staat
Bạn có con chưa?
Do you have children?
Vragen of iemand kinderen heeft
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Do you have dependents living with you?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
I would like to reunite with my family.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
I would like to register in the city.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Tôi cần mang những tài liệu gì?
What documents shall I bring?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Bạn có thu phí đăng kí không?
Are there any registration fees?
Vragen of er registratiekosten zijn
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
I am here for the domicile registration.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
I would like to apply for a good conduct certificate.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
I would like to apply for a residence permit.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Do I need private health insurance?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
What is covered by the health insurance?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Phí bệnh viện
Hospital fees
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Phí chuyên gia
Specialists' fees
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Xét nghiệm chẩn đoán
Diagnostic tests
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Thủ tục phẫu thuật
Surgical procedures
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Điều trị tâm thần
Psychiatric treatment
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Điều trị nha khoa
Dental treatments
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Điều trị nhãn khoa
Eye care treatment
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Why are you requesting the entry visa?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Do I need a visa to visit [country]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
How can I extend my visa?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Why has my visa application been rejected?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Can I apply to become a permanent resident?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Do I have to change the license plate of my car?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Tôi muốn đăng kí xe
I would like to register my vehicle.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Is my driving licence valid here?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
I would like to apply for a provisional driving license.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Tôi muốn đăng kí _________.
I would like to book my __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
Kì thi lý thuyết
theory test
Type test
Kì thi lái xe
driving test
Type test
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
I would like to change the ____________on my driving license.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
địa chỉ
address
Wat zou u graag veranderen?
tên
name
Wat zou u graag veranderen?
ảnh
photo
Wat zou u graag veranderen?
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
I would like to add higher categories to my driving license.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
I would like to renew my driving license.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
I would like to replace a ___________ driving license.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
mất
lost
Rijbewijs probleem
bị đánh cắp
stolen
Rijbewijs probleem
bi hư hỏng
damaged
Rijbewijs probleem
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
I would like to appeal my license suspension.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Where can I register for the [language] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Tôi không có tiền án tiền sự
I have a clean criminal record.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
I have the required level of [language].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
What are the fees for citizenship application?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot