Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Vragen waar een document is afgegeven
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
När går din legitimation ut?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Můj [dokument] byl ukraden.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Tyto informace jsou důvěrné.
Denna information är konfidentiell.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Jak se jmenuješ?
Vad heter du?
Vragen naar iemand zijn naam
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Kde bydlíte?
Var bor du?
Vragen waar iemand woont
Jaká je vaše adresa?
Vad är din adress?
Naar iemand zijn adres vragen
Jaké je vaše občanství?
Vilken nationalitet tillhör du?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Kdy jste přijeli do [country]?
När anlände du till [landet]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kan du visa mig din legitimation?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Můj rodinný stav je ___________.
Min civilstatus är __________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
svobodný/á
singel
Burgerlijke staat
ženatý/vdaná
gift
Burgerlijke staat
odděleni
separerad
Burgerlijke staat
rozvedený/rozvedená
skild
Burgerlijke staat
žijící ve společné domácnosti
sambo
Burgerlijke staat
v registrovaném partnerství
i ett partnerskap
Burgerlijke staat
nesezdaní partneři
ogift par
Burgerlijke staat
v domácím partnerství
i ett partnerskap
Burgerlijke staat
vdovec/vdova
änka
Burgerlijke staat
Máte děti?
Har du barn?
Vragen of iemand kinderen heeft
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Jaké dokumenty si mám přinést?
Vilka dokument ska jag ta med?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Je registrace zpoplatněná?
Kostar det något att registrera sig?
Vragen of er registratiekosten zijn
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Jag vill registrera min bostad.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Poplatky za pobyt v nemocnici
Patientavgifter
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Poplatky za konsultace se specialisty
Specialistkostnader
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostické testy
Diagnostiska prov
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgické zákroky
Kirurgiska ingrepp
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrická léčba
Psykiatrisk behandling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Zubní ošetření
Tandbehandlingar
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Oční ošetření
Ögonbehandling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Varför begär du ett inresevisum?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Musím změnit svou registrační značku?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Är mitt körkort giltigt här?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
Teoretický test
teoriprov
Type test
Praktický test
uppkörning
Type test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adresu
adressen
Wat zou u graag veranderen?
jméno
namnet
Wat zou u graag veranderen?
fotografii
bilden
Wat zou u graag veranderen?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
ztracený
borttappat
Rijbewijs probleem
ukradený
stulet
Rijbewijs probleem
zničený
förstört
Rijbewijs probleem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Mám čistý trestní rejstřík.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot