Vietnamees | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Kde byl váš [dokument] vydaný?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Vragen waar een document is afgegeven
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Můj [dokument] byl ukraden.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Tôi đăng kí hộ ________
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Tyto informace jsou důvěrné.
Thông tin này là bí mật
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Jak se jmenuješ?
Bạn tên gì?
Vragen naar iemand zijn naam
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Kde bydlíte?
Bạn sống ở đâu?
Vragen waar iemand woont
Jaká je vaše adresa?
Địa chỉ của bạn là gì?
Naar iemand zijn adres vragen
Jaké je vaše občanství?
Quốc tịch của bạn là gì?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Kdy jste přijeli do [country]?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Můj rodinný stav je ___________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
svobodný/á
độc thân
Burgerlijke staat
ženatý/vdaná
đã thành hôn
Burgerlijke staat
odděleni
ly thân
Burgerlijke staat
rozvedený/rozvedená
ly dị
Burgerlijke staat
žijící ve společné domácnosti
sống thử
Burgerlijke staat
v registrovaném partnerství
kết hợp dân sự
Burgerlijke staat
nesezdaní partneři
đối tác chưa kết hôn
Burgerlijke staat
v domácím partnerství
hợp doanh gia thuộc
Burgerlijke staat
vdovec/vdova
góa phụ
Burgerlijke staat
Máte děti?
Bạn có con chưa?
Vragen of iemand kinderen heeft
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Jaké dokumenty si mám přinést?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Je registrace zpoplatněná?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Vragen of er registratiekosten zijn
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Poplatky za pobyt v nemocnici
Phí bệnh viện
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Poplatky za konsultace se specialisty
Phí chuyên gia
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostické testy
Xét nghiệm chẩn đoán
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgické zákroky
Thủ tục phẫu thuật
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrická léčba
Điều trị tâm thần
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Zubní ošetření
Điều trị nha khoa
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Oční ošetření
Điều trị nhãn khoa
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Musím změnit svou registrační značku?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Tôi muốn đăng kí xe
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
Teoretický test
Kì thi lý thuyết
Type test
Praktický test
Kì thi lái xe
Type test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adresu
địa chỉ
Wat zou u graag veranderen?
jméno
tên
Wat zou u graag veranderen?
fotografii
ảnh
Wat zou u graag veranderen?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
ztracený
mất
Rijbewijs probleem
ukradený
bị đánh cắp
Rijbewijs probleem
zničený
bi hư hỏng
Rijbewijs probleem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Mám čistý trestní rejstřík.
Tôi không có tiền án tiền sự
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot