Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Vragen waar men een formulier kan vinden
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Vragen wanneer een document is afgegeven
Kde byl váš [dokument] vydaný?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Vragen waar een document is afgegeven
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Vragen welke documenten u moet meenemen
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Můj [dokument] byl ukraden.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Tyto informace jsou důvěrné.
ข้อมูลเป็นความลับ
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Jak se jmenuješ?
คุณชื่ออะไร
Vragen naar iemand zijn naam
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Kde bydlíte?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Vragen waar iemand woont
Jaká je vaše adresa?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Naar iemand zijn adres vragen
Jaké je vaše občanství?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Kdy jste přijeli do [country]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Můj rodinný stav je ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
svobodný/á
โสด
Burgerlijke staat
ženatý/vdaná
แต่งงานแล้ว
Burgerlijke staat
odděleni
แยกกันอยู่
Burgerlijke staat
rozvedený/rozvedená
หย่าร้าง
Burgerlijke staat
žijící ve společné domácnosti
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Burgerlijke staat
v registrovaném partnerství
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Burgerlijke staat
nesezdaní partneři
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Burgerlijke staat
v domácím partnerství
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Burgerlijke staat
vdovec/vdova
เป็นม่าย
Burgerlijke staat
Máte děti?
คุณมีบุตรไหม
Vragen of iemand kinderen heeft
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Jaké dokumenty si mám přinést?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Je registrace zpoplatněná?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Vragen of er registratiekosten zijn
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Poplatky za pobyt v nemocnici
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Poplatky za konsultace se specialisty
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostické testy
การทดสอบวินิจฉัย
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgické zákroky
การผ่าตัด
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrická léčba
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Zubní ošetření
การรักษาฟัน
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Oční ošetření
การรักษาตา
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Mohu žádat o trvalý pobyt?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Musím změnit svou registrační značku?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
ฉันต้องการจอง __________
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
Teoretický test
การทดสอบภาคทฤษฎี
Type test
Praktický test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Type test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adresu
ที่อยู่
Wat zou u graag veranderen?
jméno
ชื่อ
Wat zou u graag veranderen?
fotografii
ภาพถ่าย
Wat zou u graag veranderen?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
ztracený
สูญหาย
Rijbewijs probleem
ukradený
ถูกขโมย
Rijbewijs probleem
zničený
ได้รับความเสียหาย
Rijbewijs probleem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Mám čistý trestní rejstřík.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kolik stojí podat žádost o občanství?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot