Roemeens | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Când a fost emis [documentul]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Unde a fost emis [documentul]?
Vragen waar een document is afgegeven
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Când îți expiră ID-ul?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Můj [dokument] byl ukraden.
Mi s-a furat [documentul].
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Tyto informace jsou důvěrné.
Informația este confidențială.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Jak se jmenuješ?
Cum vă cheamă?
Vragen naar iemand zijn naam
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Kde bydlíte?
Unde locuiți?
Vragen waar iemand woont
Jaká je vaše adresa?
Care este adresa dumneavoastră?
Naar iemand zijn adres vragen
Jaké je vaše občanství?
Ce cetățenie aveți?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Kdy jste přijeli do [country]?
Când ați ajuns în [țara]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Můj rodinný stav je ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
svobodný/á
Singur
Burgerlijke staat
ženatý/vdaná
Căsătorit/ă
Burgerlijke staat
odděleni
separat/ă
Burgerlijke staat
rozvedený/rozvedená
divorțat/ă
Burgerlijke staat
žijící ve společné domácnosti
concobinaj
Burgerlijke staat
v registrovaném partnerství
într-o uniune civilă
Burgerlijke staat
nesezdaní partneři
necăsătorit/ă
Burgerlijke staat
v domácím partnerství
partener/ă de viață
Burgerlijke staat
vdovec/vdova
văduv/ă
Burgerlijke staat
Máte děti?
Aveți copii?
Vragen of iemand kinderen heeft
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Jaké dokumenty si mám přinést?
Ce documente trebuie să aduc?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Je registrace zpoplatněná?
Există vreo taxă de înregistrare?
Vragen of er registratiekosten zijn
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Poplatky za pobyt v nemocnici
Taxe pentru spitalizare
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Poplatky za konsultace se specialisty
Onorarii ale medicilor specialiști
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostické testy
Test de diagnosticare
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgické zákroky
Intervenții chirurgicale
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrická léčba
Tratament psihiatric
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Zubní ošetření
Tratamente dentare
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Oční ošetření
Tratamente oftalmologice
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
De ce solicitați o viză de intrare?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Cum îmi pot extinde viza?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Musím změnit svou registrační značku?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
Teoretický test
testul teoretic
Type test
Praktický test
examenul practic
Type test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adresu
Adresa
Wat zou u graag veranderen?
jméno
nume
Wat zou u graag veranderen?
fotografii
fotografia
Wat zou u graag veranderen?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
ztracený
pierdut
Rijbewijs probleem
ukradený
furat
Rijbewijs probleem
zničený
distrus
Rijbewijs probleem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Mám čistý trestní rejstřík.
Nu am antecedente penale.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Am nivelul necesar de [limbă].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Partenerul meu este __________.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot