Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Vragen waar een document is afgegeven
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Můj [dokument] byl ukraden.
Mijn [document] werd gestolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Tyto informace jsou důvěrné.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Jak se jmenuješ?
Wat is uw naam?
Vragen naar iemand zijn naam
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Kde bydlíte?
Waar woont u?
Vragen waar iemand woont
Jaká je vaše adresa?
Wat is uw adres?
Naar iemand zijn adres vragen
Jaké je vaše občanství?
Wat is uw nationaliteit?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Kdy jste přijeli do [country]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Můj rodinný stav je ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
svobodný/á
alleenstaand
Burgerlijke staat
ženatý/vdaná
gehuwd
Burgerlijke staat
odděleni
uit elkaar
Burgerlijke staat
rozvedený/rozvedená
gescheiden
Burgerlijke staat
žijící ve společné domácnosti
samenwonend
Burgerlijke staat
v registrovaném partnerství
geregistreerd partnerschap
Burgerlijke staat
nesezdaní partneři
ongetrouwde partners
Burgerlijke staat
v domácím partnerství
in een relatie
Burgerlijke staat
vdovec/vdova
verweduwd
Burgerlijke staat
Máte děti?
Heeft u kinderen?
Vragen of iemand kinderen heeft
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Jaké dokumenty si mám přinést?
Welke documenten moet ik meenemen?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Je registrace zpoplatněná?
Zijn er registratiekosten?
Vragen of er registratiekosten zijn
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Poplatky za pobyt v nemocnici
Ziekenhuiskosten
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Poplatky za konsultace se specialisty
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostické testy
Diagnostische toets
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgické zákroky
Chirurgische ingrepen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrická léčba
Psychiatrische behandeling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Zubní ošetření
Tandheelkundige behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Oční ošetření
Oogzorg behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Waarom vraagt u een visum aan?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Musím změnit svou registrační značku?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
Teoretický test
theoretische test
Type test
Praktický test
rijexamen
Type test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adresu
mijn adres
Wat zou u graag veranderen?
jméno
mijn naam
Wat zou u graag veranderen?
fotografii
mijn foto
Wat zou u graag veranderen?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
ztracený
verloren
Rijbewijs probleem
ukradený
gestolen
Rijbewijs probleem
zničený
beschadigd
Rijbewijs probleem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Mám čistý trestní rejstřík.
Ik heb een blanco strafblad.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot