Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Vragen waar een document is afgegeven
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Můj [dokument] byl ukraden.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Tyto informace jsou důvěrné.
Le informazioni sono riservate.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Jak se jmenuješ?
Come si chiama?
Vragen naar iemand zijn naam
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Kde bydlíte?
Dove risiede?
Vragen waar iemand woont
Jaká je vaše adresa?
Qual è il suo indirizzo?
Naar iemand zijn adres vragen
Jaké je vaše občanství?
Qual è la sua cittadinanza?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Kdy jste přijeli do [country]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Můj rodinný stav je ___________.
Il mio stato civile è __________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
svobodný/á
celibe (m) / nubile (f)
Burgerlijke staat
ženatý/vdaná
coniugato/a
Burgerlijke staat
odděleni
separato/a
Burgerlijke staat
rozvedený/rozvedená
divorziato/a
Burgerlijke staat
žijící ve společné domácnosti
convivente
Burgerlijke staat
v registrovaném partnerství
in un'unione civile
Burgerlijke staat
nesezdaní partneři
in una coppia non sposata
Burgerlijke staat
v domácím partnerství
in un'unione di fatto
Burgerlijke staat
vdovec/vdova
vedovo/a
Burgerlijke staat
Máte děti?
Ha figli?
Vragen of iemand kinderen heeft
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Ha familiari a carico?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Jaké dokumenty si mám přinést?
Quali documenti devo portare?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Je registrace zpoplatněná?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Vragen of er registratiekosten zijn
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Poplatky za pobyt v nemocnici
Spese ospedaliere
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Poplatky za konsultace se specialisty
Spese per la consultazione di uno specialista
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostické testy
Test diagnostici
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgické zákroky
Operazioni chirurgiche
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrická léčba
Trattamento psichiatrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Zubní ošetření
Cure dentali
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Oční ošetření
Cure oculistiche
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Musím změnit svou registrační značku?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
La mia patente di guida è valida?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
Teoretický test
esame di teoria
Type test
Praktický test
esame di guida
Type test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adresu
l'indirizzo
Wat zou u graag veranderen?
jméno
il nome
Wat zou u graag veranderen?
fotografii
la foto
Wat zou u graag veranderen?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
ztracený
smarrita
Rijbewijs probleem
ukradený
rubata
Rijbewijs probleem
zničený
deteriorata
Rijbewijs probleem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Mám čistý trestní rejstřík.
Non ho precedenti penali.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot