Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Vragen waar men een formulier kan vinden
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Vragen wanneer een document is afgegeven
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Vragen waar een document is afgegeven
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
¿Cuándo caduca su DNI?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Me han robado el/la (documento).
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
ข้อมูลเป็นความลับ
La información es confidencial.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

คุณชื่ออะไร
¿Cómo se llama usted?
Vragen naar iemand zijn naam
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
¿Dónde vive usted?
Vragen waar iemand woont
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
¿Cuál es su dirección?
Naar iemand zijn adres vragen
สัญชาติของคุณคืออะไร
¿Cuál es su nacionalidad?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
¿Cuándo llegó a (país)?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
¿Me deja su DNI, por favor?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mi estado civil es ______________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
โสด
soltero/a
Burgerlijke staat
แต่งงานแล้ว
casado/a
Burgerlijke staat
แยกกันอยู่
separado/a
Burgerlijke staat
หย่าร้าง
divorciado/a
Burgerlijke staat
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
cohabitante
Burgerlijke staat
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
en unión civil
Burgerlijke staat
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
pareja de hecho
Burgerlijke staat
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
pareja de hecho
Burgerlijke staat
เป็นม่าย
viudo/a
Burgerlijke staat
คุณมีบุตรไหม
¿Tiene usted hijos?
Vragen of iemand kinderen heeft
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
¿Residen con usted personas a su cargo?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Me gustaría empadronarme.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
¿Qué documentos tengo que presentar?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Vragen of er registratiekosten zijn
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Vengo a registrar mi domicilio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
¿Necesito un seguro de salud privado?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
¿Qué cubre el seguro de salud?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Tasas hospitalarias
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Honorarios de médicos especialistas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
การทดสอบวินิจฉัย
Pruebas diagnósticas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
การผ่าตัด
Intervenciones quirúrjicas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Tratamiento psiquiátrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
การรักษาฟัน
Tratamientos dentales
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
การรักษาตา
Tratamientos oftalmológicos
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Me gustaría matricular mi vehículo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
ฉันต้องการจอง __________
Me gustaría inscribirme en ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
การทดสอบภาคทฤษฎี
el examen teórico
Type test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
el examen práctico
Type test
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
ที่อยู่
la dirección
Wat zou u graag veranderen?
ชื่อ
el nombre
Wat zou u graag veranderen?
ภาพถ่าย
la fotografía
Wat zou u graag veranderen?
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
สูญหาย
lo he perdido
Rijbewijs probleem
ถูกขโมย
me lo han robado
Rijbewijs probleem
ได้รับความเสียหาย
se ha dañado
Rijbewijs probleem
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
No tengo antecedentes penales.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot