Portugees | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Vragen waar een document is afgegeven
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
ข้อมูลเป็นความลับ
A informação é confidencial.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

คุณชื่ออะไร
Qual é o seu nome?
Vragen naar iemand zijn naam
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Onde você mora?
Vragen waar iemand woont
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Qual é o seu endereço?
Naar iemand zijn adres vragen
สัญชาติของคุณคืออะไร
Qual é a sua cidadania?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Quando você chegou em [país]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Meu estado civil é ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
โสด
solteiro(a)
Burgerlijke staat
แต่งงานแล้ว
casado(a)
Burgerlijke staat
แยกกันอยู่
separado(a)
Burgerlijke staat
หย่าร้าง
divorciado(a)
Burgerlijke staat
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
coabitação
Burgerlijke staat
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
em uma união civil
Burgerlijke staat
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
companheiros/união estável
Burgerlijke staat
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
parceria doméstica
Burgerlijke staat
เป็นม่าย
viúvo(a)
Burgerlijke staat
คุณมีบุตรไหม
Você tem filhos?
Vragen of iemand kinderen heeft
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Você tem dependentes morando com você?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Gostaria de reencontrar minha família.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Que documentos devo trazer?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Existem taxas de registro?
Vragen of er registratiekosten zijn
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Estou aqui para o registro de domicílio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Preciso de seguro de saúde privado?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Taxas hospitalares
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Taxas de especialistas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
การทดสอบวินิจฉัย
Testes de diagnóstico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
การผ่าตัด
Procedimentos cirúrgicos
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Tratamento psiquiátrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
การรักษาฟัน
Tratamentos dentários
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
การรักษาตา
Tratamento oftalmológico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Por que você está requisitando um visto?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Como posso extender meu visto?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Por que minha requisição de visto foi negada?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Gostaria de registrar meu veículo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
ฉันต้องการจอง __________
Gostaria de marcar minha __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
การทดสอบภาคทฤษฎี
prova teórica
Type test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
prova prática de direção
Type test
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
ที่อยู่
endereço
Wat zou u graag veranderen?
ชื่อ
nome
Wat zou u graag veranderen?
ภาพถ่าย
foto
Wat zou u graag veranderen?
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
สูญหาย
perdida
Rijbewijs probleem
ถูกขโมย
roubada
Rijbewijs probleem
ได้รับความเสียหาย
danificada
Rijbewijs probleem
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Eu não tenho antecedentes criminais.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot