Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Vragen wanneer een document is afgegeven
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Où votre [document] a été délivré ?
Vragen waar een document is afgegeven
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mon/ma [document] a été volé(e).
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
ข้อมูลเป็นความลับ
Ces informations sont confidentielles.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

คุณชื่ออะไร
Comment vous appelez-vous ?
Vragen naar iemand zijn naam
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Où résidez-vous ?
Vragen waar iemand woont
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Où habitez-vous ?
Naar iemand zijn adres vragen
สัญชาติของคุณคืออะไร
Quelle est votre nationalité ?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Ma situation matrimoniale est _____.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
โสด
célibataire
Burgerlijke staat
แต่งงานแล้ว
Marié(e)
Burgerlijke staat
แยกกันอยู่
Séparé(e)
Burgerlijke staat
หย่าร้าง
Divorcé(e)
Burgerlijke staat
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
en concubinage
Burgerlijke staat
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
dans une union civile
Burgerlijke staat
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
en concubinage
Burgerlijke staat
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
en partenariat domestique
Burgerlijke staat
เป็นม่าย
veuf/veuve
Burgerlijke staat
คุณมีบุตรไหม
Vous avez des enfants ?
Vragen of iemand kinderen heeft
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Vous avez des personnes à charge ?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Je voudrais réunir ma famille.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Quels documents dois-je apporter ?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Vragen of er registratiekosten zijn
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Je voudrais demander un permis de séjour.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Frais hospitaliers
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Frais de consultation d'un spécialiste
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
การทดสอบวินิจฉัย
Tests diagnostiques
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
การผ่าตัด
Opérations chirurgicales
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Traitement psychiatrique
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
การรักษาฟัน
Soins dentaires
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
การรักษาตา
Soins oculaires
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
ฉันต้องการจอง __________
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
การทดสอบภาคทฤษฎี
le code
Type test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
la conduite
Type test
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
ที่อยู่
mon adresse
Wat zou u graag veranderen?
ชื่อ
mon nom
Wat zou u graag veranderen?
ภาพถ่าย
ma photo
Wat zou u graag veranderen?
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
สูญหาย
perdu
Rijbewijs probleem
ถูกขโมย
volé
Rijbewijs probleem
ได้รับความเสียหาย
abîmé
Rijbewijs probleem
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Je n'ai pas de casier judiciaire
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mon conjoint est [nationalité].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot