Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Vragen waar men een formulier kan vinden
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Vragen wanneer een document is afgegeven
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Vragen waar een document is afgegeven
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Vragen welke documenten u moet meenemen
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
ข้อมูลเป็นความลับ
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

คุณชื่ออะไร
Mikä sinun nimesi on?
Vragen naar iemand zijn naam
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Missä sinä asut?
Vragen waar iemand woont
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Mikä sinun osoitteesi on?
Naar iemand zijn adres vragen
สัญชาติของคุณคืออะไร
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Koska sinä saavuit [maahan]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Minä olen _________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
โสด
naimaton
Burgerlijke staat
แต่งงานแล้ว
naimisissa
Burgerlijke staat
แยกกันอยู่
asumuserossa
Burgerlijke staat
หย่าร้าง
eronnut
Burgerlijke staat
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
avoliitossa
Burgerlijke staat
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
rekisteröidyssä parisuhteessa
Burgerlijke staat
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
parisuhteessa
Burgerlijke staat
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
avoliitossa
Burgerlijke staat
เป็นม่าย
leski
Burgerlijke staat
คุณมีบุตรไหม
Onko sinulla lapsia?
Vragen of iemand kinderen heeft
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Vragen of er registratiekosten zijn
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Mitä vakuutus kattaa?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Sairaalakulut
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Erikoislääkärikustannukset
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostinen tutkimus
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
การผ่าตัด
Kirurgiset toimenpiteet
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psykiatrinen hoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
การรักษาฟัน
Hammashoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
การรักษาตา
Silmähoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Kelpaako ajokorttini täällä?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
ฉันต้องการจอง __________
Haluaisin suorittaa ________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
การทดสอบภาคทฤษฎี
teoriakokeen
Type test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
inssiajon
Type test
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
ที่อยู่
osoitetta
Wat zou u graag veranderen?
ชื่อ
nimeä
Wat zou u graag veranderen?
ภาพถ่าย
kuvaa
Wat zou u graag veranderen?
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Haluaisin uusia ajokorttini.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
สูญหาย
kadonneen
Rijbewijs probleem
ถูกขโมย
varastetun
Rijbewijs probleem
ได้รับความเสียหาย
vaurioituneen
Rijbewijs probleem
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot