Duits | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Wo kann ich das Formular für____finden?
Vragen waar men een formulier kan vinden
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Vragen wanneer een document is afgegeven
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Vragen waar een document is afgegeven
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Vragen welke documenten u moet meenemen
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
ข้อมูลเป็นความลับ
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

คุณชื่ออะไร
Wie heißen Sie?
Vragen naar iemand zijn naam
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Wo wohnen Sie?
Vragen waar iemand woont
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Wie ist Ihre Adresse?
Naar iemand zijn adres vragen
สัญชาติของคุณคืออะไร
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mein Familienstand ist_____.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
โสด
ledig
Burgerlijke staat
แต่งงานแล้ว
verheiratet
Burgerlijke staat
แยกกันอยู่
getrennt
Burgerlijke staat
หย่าร้าง
geschieden
Burgerlijke staat
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
zusammenlebend
Burgerlijke staat
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
in einer eingetragenen Partnerschaft
Burgerlijke staat
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
unverheiratetes Paar
Burgerlijke staat
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
in einer Partnerschaft
Burgerlijke staat
เป็นม่าย
verwitwet
Burgerlijke staat
คุณมีบุตรไหม
Haben Sie Kinder?
Vragen of iemand kinderen heeft
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Gibt es Anmeldegebühren?
Vragen of er registratiekosten zijn
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Krankenhausgebühren
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Facharztkosten
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnosetests
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
การผ่าตัด
Chirurgische Eingriffe
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psychiatrische Behandlung
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
การรักษาฟัน
Zahnbehandlungen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
การรักษาตา
Augenbehandlungen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Ist mein Führerschein hier gültig?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
ฉันต้องการจอง __________
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
การทดสอบภาคทฤษฎี
den Theorieteil
Type test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
den praktischen Teil
Type test
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
ที่อยู่
die Adresse
Wat zou u graag veranderen?
ชื่อ
den Namen
Wat zou u graag veranderen?
ภาพถ่าย
das Foto
Wat zou u graag veranderen?
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
สูญหาย
verlorenen
Rijbewijs probleem
ถูกขโมย
gestohlenen
Rijbewijs probleem
ได้รับความเสียหาย
beschädigten
Rijbewijs probleem
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot