Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Vragen waar men een formulier kan vinden
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Vragen wanneer een document is afgegeven
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Vragen waar een document is afgegeven
¿Cuándo caduca su DNI?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Me han robado el/la (documento).
Mijn [document] werd gestolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
La información es confidencial.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

¿Cómo se llama usted?
Wat is uw naam?
Vragen naar iemand zijn naam
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
¿Dónde vive usted?
Waar woont u?
Vragen waar iemand woont
¿Cuál es su dirección?
Wat is uw adres?
Naar iemand zijn adres vragen
¿Cuál es su nacionalidad?
Wat is uw nationaliteit?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
¿Cuándo llegó a (país)?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
¿Me deja su DNI, por favor?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mi estado civil es ______________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
soltero/a
alleenstaand
Burgerlijke staat
casado/a
gehuwd
Burgerlijke staat
separado/a
uit elkaar
Burgerlijke staat
divorciado/a
gescheiden
Burgerlijke staat
cohabitante
samenwonend
Burgerlijke staat
en unión civil
geregistreerd partnerschap
Burgerlijke staat
pareja de hecho
ongetrouwde partners
Burgerlijke staat
pareja de hecho
in een relatie
Burgerlijke staat
viudo/a
verweduwd
Burgerlijke staat
¿Tiene usted hijos?
Heeft u kinderen?
Vragen of iemand kinderen heeft
¿Residen con usted personas a su cargo?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Me gustaría empadronarme.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
¿Qué documentos tengo que presentar?
Welke documenten moet ik meenemen?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Zijn er registratiekosten?
Vragen of er registratiekosten zijn
Vengo a registrar mi domicilio.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
¿Necesito un seguro de salud privado?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
¿Qué cubre el seguro de salud?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Tasas hospitalarias
Ziekenhuiskosten
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Honorarios de médicos especialistas
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Pruebas diagnósticas
Diagnostische toets
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Intervenciones quirúrjicas
Chirurgische ingrepen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamiento psiquiátrico
Psychiatrische behandeling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamientos dentales
Tandheelkundige behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamientos oftalmológicos
Oogzorg behandelingen
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Waarom vraagt u een visum aan?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Me gustaría matricular mi vehículo.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Me gustaría inscribirme en ___________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
el examen teórico
theoretische test
Type test
el examen práctico
rijexamen
Type test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
la dirección
mijn adres
Wat zou u graag veranderen?
el nombre
mijn naam
Wat zou u graag veranderen?
la fotografía
mijn foto
Wat zou u graag veranderen?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
lo he perdido
verloren
Rijbewijs probleem
me lo han robado
gestolen
Rijbewijs probleem
se ha dañado
beschadigd
Rijbewijs probleem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
No tengo antecedentes penales.
Ik heb een blanco strafblad.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot