Hongaars | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Hol találom a ____űrlapot?
Vragen waar men een formulier kan vinden
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Vragen waar een document is afgegeven
¿Cuándo caduca su DNI?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Me han robado el/la (documento).
Ellopták a [dokumentumomat].
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
La información es confidencial.
Az információ bizalmas.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

¿Cómo se llama usted?
Hogy hívják?
Vragen naar iemand zijn naam
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Mikor és hol született?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
¿Dónde vive usted?
Hol lakik?
Vragen waar iemand woont
¿Cuál es su dirección?
Mi a címe?
Naar iemand zijn adres vragen
¿Cuál es su nacionalidad?
Mi az állampolgársága?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
¿Cuándo llegó a (país)?
Mikor érkezett [országba]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
¿Me deja su DNI, por favor?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mi estado civil es ______________.
A családi állapotom ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
soltero/a
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Burgerlijke staat
casado/a
házas
Burgerlijke staat
separado/a
külön él a házastársától
Burgerlijke staat
divorciado/a
elvált
Burgerlijke staat
cohabitante
élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
en unión civil
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
pareja de hecho
élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
pareja de hecho
élettársi kapcsolatban van
Burgerlijke staat
viudo/a
özvegy
Burgerlijke staat
¿Tiene usted hijos?
Vannak gyermekei?
Vragen of iemand kinderen heeft
¿Residen con usted personas a su cargo?
Élnek önnel eltartottak?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Me gustaría empadronarme.
Szeretnék regisztrálni.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
¿Qué documentos tengo que presentar?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Van regisztrációs díj?
Vragen of er registratiekosten zijn
Vengo a registrar mi domicilio.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
¿Necesito un seguro de salud privado?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
¿Qué cubre el seguro de salud?
Mit fedez a biztosítás?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Tasas hospitalarias
Kórházi költségek
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Honorarios de médicos especialistas
Szakorvos
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Pruebas diagnósticas
Diagnosztikai vizsgálatok
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Intervenciones quirúrjicas
Műtéti beavatkozás
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamiento psiquiátrico
Pszichiátriai kezelés
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamientos dentales
Fogorvosi kezelés
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamientos oftalmológicos
Szemészeti kezelés
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Me gustaría matricular mi vehículo.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Érvényes itt a jogosítványom?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Me gustaría inscribirme en ___________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
el examen teórico
elméleti vizsga
Type test
el examen práctico
gyakorlati vizsga
Type test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
la dirección
cím
Wat zou u graag veranderen?
el nombre
név
Wat zou u graag veranderen?
la fotografía
fénykép
Wat zou u graag veranderen?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
lo he perdido
elveszett
Rijbewijs probleem
me lo han robado
ellopott
Rijbewijs probleem
se ha dañado
sérült
Rijbewijs probleem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
No tengo antecedentes penales.
Büntetlen előéletű vagyok.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot