Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Vragen waar men een formulier kan vinden
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Vragen wanneer een document is afgegeven
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Vragen waar een document is afgegeven
¿Cuándo caduca su DNI?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Me han robado el/la (documento).
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
La información es confidencial.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

¿Cómo se llama usted?
Mikä sinun nimesi on?
Vragen naar iemand zijn naam
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
¿Dónde vive usted?
Missä sinä asut?
Vragen waar iemand woont
¿Cuál es su dirección?
Mikä sinun osoitteesi on?
Naar iemand zijn adres vragen
¿Cuál es su nacionalidad?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
¿Cuándo llegó a (país)?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
¿Me deja su DNI, por favor?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mi estado civil es ______________.
Minä olen _________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
soltero/a
naimaton
Burgerlijke staat
casado/a
naimisissa
Burgerlijke staat
separado/a
asumuserossa
Burgerlijke staat
divorciado/a
eronnut
Burgerlijke staat
cohabitante
avoliitossa
Burgerlijke staat
en unión civil
rekisteröidyssä parisuhteessa
Burgerlijke staat
pareja de hecho
parisuhteessa
Burgerlijke staat
pareja de hecho
avoliitossa
Burgerlijke staat
viudo/a
leski
Burgerlijke staat
¿Tiene usted hijos?
Onko sinulla lapsia?
Vragen of iemand kinderen heeft
¿Residen con usted personas a su cargo?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Me gustaría empadronarme.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
¿Qué documentos tengo que presentar?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Vragen of er registratiekosten zijn
Vengo a registrar mi domicilio.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
¿Necesito un seguro de salud privado?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
¿Qué cubre el seguro de salud?
Mitä vakuutus kattaa?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Tasas hospitalarias
Sairaalakulut
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Honorarios de médicos especialistas
Erikoislääkärikustannukset
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Pruebas diagnósticas
Diagnostinen tutkimus
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Intervenciones quirúrjicas
Kirurgiset toimenpiteet
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamiento psiquiátrico
Psykiatrinen hoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamientos dentales
Hammashoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamientos oftalmológicos
Silmähoito
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Me gustaría matricular mi vehículo.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Me gustaría inscribirme en ___________.
Haluaisin suorittaa ________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
el examen teórico
teoriakokeen
Type test
el examen práctico
inssiajon
Type test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
la dirección
osoitetta
Wat zou u graag veranderen?
el nombre
nimeä
Wat zou u graag veranderen?
la fotografía
kuvaa
Wat zou u graag veranderen?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
lo he perdido
kadonneen
Rijbewijs probleem
me lo han robado
varastetun
Rijbewijs probleem
se ha dañado
vaurioituneen
Rijbewijs probleem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
No tengo antecedentes penales.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot