Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Where can I find the form for ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
When was your [document] issued?
Vragen wanneer een document is afgegeven
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Where was your [document] issued?
Vragen waar een document is afgegeven
¿Cuándo caduca su DNI?
When does your ID expire?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Could you help me fill out the form?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
What documents should I bring for __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Me han robado el/la (documento).
My [document] has been stolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
I am completing this application on behalf of _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
La información es confidencial.
The information is confidential.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Can you give me a receipt for this application?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

¿Cómo se llama usted?
What is your name?
Vragen naar iemand zijn naam
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Could you please tell me your place and date of birth?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
¿Dónde vive usted?
Where do you live?
Vragen waar iemand woont
¿Cuál es su dirección?
What is your address?
Naar iemand zijn adres vragen
¿Cuál es su nacionalidad?
What is your citizenship?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
¿Cuándo llegó a (país)?
When did you arrive in [country]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
¿Me deja su DNI, por favor?
Could you please show me your ID?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mi estado civil es ______________.
My marital status is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
soltero/a
single
Burgerlijke staat
casado/a
married
Burgerlijke staat
separado/a
separated
Burgerlijke staat
divorciado/a
divorced
Burgerlijke staat
cohabitante
cohabiting
Burgerlijke staat
en unión civil
in a civil union
Burgerlijke staat
pareja de hecho
unmarried partners
Burgerlijke staat
pareja de hecho
in a domestic partnership
Burgerlijke staat
viudo/a
widowed
Burgerlijke staat
¿Tiene usted hijos?
Do you have children?
Vragen of iemand kinderen heeft
¿Residen con usted personas a su cargo?
Do you have dependents living with you?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Me gustaría reagrupar a mi familia.
I would like to reunite with my family.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Me gustaría empadronarme.
I would like to register in the city.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
¿Qué documentos tengo que presentar?
What documents shall I bring?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Are there any registration fees?
Vragen of er registratiekosten zijn
Vengo a registrar mi domicilio.
I am here for the domicile registration.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
I would like to apply for a residence permit.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
¿Necesito un seguro de salud privado?
Do I need private health insurance?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
¿Qué cubre el seguro de salud?
What is covered by the health insurance?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Tasas hospitalarias
Hospital fees
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Honorarios de médicos especialistas
Specialists' fees
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Pruebas diagnósticas
Diagnostic tests
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Intervenciones quirúrjicas
Surgical procedures
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamiento psiquiátrico
Psychiatric treatment
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamientos dentales
Dental treatments
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamientos oftalmológicos
Eye care treatment
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Why are you requesting the entry visa?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Do I need a visa to visit [country]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
How can I extend my visa?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Why has my visa application been rejected?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Can I apply to become a permanent resident?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Do I have to change the license plate of my car?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Me gustaría matricular mi vehículo.
I would like to register my vehicle.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Is my driving licence valid here?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
I would like to apply for a provisional driving license.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Me gustaría inscribirme en ___________.
I would like to book my __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
el examen teórico
theory test
Type test
el examen práctico
driving test
Type test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
I would like to change the ____________on my driving license.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
la dirección
address
Wat zou u graag veranderen?
el nombre
name
Wat zou u graag veranderen?
la fotografía
photo
Wat zou u graag veranderen?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
I would like to add higher categories to my driving license.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
I would like to renew my driving license.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
I would like to replace a ___________ driving license.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
lo he perdido
lost
Rijbewijs probleem
me lo han robado
stolen
Rijbewijs probleem
se ha dañado
damaged
Rijbewijs probleem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
I would like to appeal my license suspension.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Where can I register for the [language] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
No tengo antecedentes penales.
I have a clean criminal record.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
I have the required level of [language].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
What are the fees for citizenship application?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot