Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Vragen waar men een formulier kan vinden
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
您的【文件】是什么时候签发的?
Vragen wanneer een document is afgegeven
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Vragen waar een document is afgegeven
¿Cuándo caduca su DNI?
请问您的身份证件何时过期?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
您能帮我填一下这个表格吗?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Me han robado el/la (documento).
我的【材料】被偷了。
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
我在帮____ 填写申请表格。
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
La información es confidencial.
这是机密信息。
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

¿Cómo se llama usted?
你叫什么名字?
Vragen naar iemand zijn naam
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
¿Dónde vive usted?
请问您住在哪里?
Vragen waar iemand woont
¿Cuál es su dirección?
请问您的地址是什么?
Naar iemand zijn adres vragen
¿Cuál es su nacionalidad?
请问您的国籍是什么?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
¿Cuándo llegó a (país)?
请问您是何时到达【该国】的?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
¿Me deja su DNI, por favor?
您能出示一下您的身份证件么?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mi estado civil es ______________.
我的婚姻状况是____ 。
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
soltero/a
单身
Burgerlijke staat
casado/a
已婚
Burgerlijke staat
separado/a
分居
Burgerlijke staat
divorciado/a
离异
Burgerlijke staat
cohabitante
同居
Burgerlijke staat
en unión civil
民事结婚
Burgerlijke staat
pareja de hecho
未婚伴侣
Burgerlijke staat
pareja de hecho
同居伴侣关系
Burgerlijke staat
viudo/a
鳏居
Burgerlijke staat
¿Tiene usted hijos?
请问您有孩子吗?
Vragen of iemand kinderen heeft
¿Residen con usted personas a su cargo?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Me gustaría reagrupar a mi familia.
我想要和家人团聚。
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Me gustaría empadronarme.
我想要在这个城市登记入户。
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
¿Qué documentos tengo que presentar?
请问我应该带什么材料?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
请问有注册费吗?
Vragen of er registratiekosten zijn
Vengo a registrar mi domicilio.
我是来进行住址登记。
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
我想要申请居住证。
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
我想要问一下关于保险的问题。
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
¿Necesito un seguro de salud privado?
我需要私人的健康保险吗?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
¿Qué cubre el seguro de salud?
请问该保险涵盖哪些方面?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Tasas hospitalarias
住院费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Honorarios de médicos especialistas
专家费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Pruebas diagnósticas
诊疗费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Intervenciones quirúrjicas
外科手术
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamiento psiquiátrico
精神治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamientos dentales
牙齿治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamientos oftalmológicos
眼科治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
请问您为什么需要入境签证?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
¿Necesito un visado para visitar (país)?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
我该如何续签我的签证?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Me gustaría matricular mi vehículo.
我想要登记我的车辆。
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
我想要申请临时驾照。
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Me gustaría inscribirme en ___________.
我想要预约__________。
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
el examen teórico
理论考试
Type test
el examen práctico
路考
Type test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
我想要改动驾照上的__________。
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
la dirección
地址
Wat zou u graag veranderen?
el nombre
名字
Wat zou u graag veranderen?
la fotografía
照片
Wat zou u graag veranderen?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
我想要给驾照添加更高的级别。
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
我想要延长我的驾照。
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
我想要更换一个___________ 驾照。
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
lo he perdido
丢失
Rijbewijs probleem
me lo han robado
被偷了
Rijbewijs probleem
se ha dañado
受损
Rijbewijs probleem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
我想要申诉我的驾照吊销。
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
我想要申请【国家】国籍。
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
No tengo antecedentes penales.
我没有犯罪记录。
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
我的【语言】达到了等级要求。
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
公民身份申请的费用是哪些?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
我的配偶是【国家】公民。
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot