Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Где я могу найти форму для ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Когда был выдан ваш документ?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Где был выдан ваш [документ] ?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Vragen waar een document is afgegeven
Когда истекает срок вашего паспорта?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Какие документы мне нужно принести для_______?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Мой [документ] украли.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Я заполняю это заявление от лица______.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Информация конфиденциальна.
Le informazioni sono riservate.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Как вас зовут?
Come si chiama?
Vragen naar iemand zijn naam
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Где вы живете?
Dove risiede?
Vragen waar iemand woont
Каков ваш адрес?
Qual è il suo indirizzo?
Naar iemand zijn adres vragen
Какое у вас гражданство?
Qual è la sua cittadinanza?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Когда вы въехали в страну?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Мое семейное положение -_______.
Il mio stato civile è __________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
холост
celibe (m) / nubile (f)
Burgerlijke staat
Женат/замужем
coniugato/a
Burgerlijke staat
Разведен/а
separato/a
Burgerlijke staat
Разведен/а
divorziato/a
Burgerlijke staat
в сожительстве
convivente
Burgerlijke staat
в гражданском браке
in un'unione civile
Burgerlijke staat
Не женатая пара
in una coppia non sposata
Burgerlijke staat
в домашнем партнерстве
in un'unione di fatto
Burgerlijke staat
вдовец/вдова
vedovo/a
Burgerlijke staat
У вас есть дети?
Ha figli?
Vragen of iemand kinderen heeft
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Ha familiari a carico?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Какие документы мне нужно принести?
Quali documenti devo portare?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Мне нужно платить за регистрацию?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Vragen of er registratiekosten zijn
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Мне нужна частная медицинская страховка?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Что покрывает медицинская страховка?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Больничные платы
Spese ospedaliere
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Платы специалистам
Spese per la consultazione di uno specialista
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Диагностические проверки
Test diagnostici
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Хирургические процедуры
Operazioni chirurgiche
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Психиатрическое лечение
Trattamento psichiatrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Лечение зубов
Cure dentali
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Офтальмологическое лечение
Cure oculistiche
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Как я могу продлить мою визу?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Почему мое заявление на визу отклонено?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Мне нужно менять номер своей машины?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Мои водительские права здесь действуют?
La mia patente di guida è valida?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Vorrei prenotare l' __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
Теоретический тест
esame di teoria
Type test
Тест на вождение
esame di guida
Type test
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
адрес
l'indirizzo
Wat zou u graag veranderen?
имя
il nome
Wat zou u graag veranderen?
фотография
la foto
Wat zou u graag veranderen?
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
потеряно
smarrita
Rijbewijs probleem
украдено
rubata
Rijbewijs probleem
повреждено
deteriorata
Rijbewijs probleem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
У меня нет судимостей
Non ho precedenti penali.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot