Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Vragen waar men een formulier kan vinden
Când a fost emis [documentul]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Vragen wanneer een document is afgegeven
Unde a fost emis [documentul]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Vragen waar een document is afgegeven
Când îți expiră ID-ul?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Vragen welke documenten u moet meenemen
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mi s-a furat [documentul].
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Completez acest formular în numele (lui) _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Informația este confidențială.
ข้อมูลเป็นความลับ
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Cum vă cheamă?
คุณชื่ออะไร
Vragen naar iemand zijn naam
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Unde locuiți?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Vragen waar iemand woont
Care este adresa dumneavoastră?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Naar iemand zijn adres vragen
Ce cetățenie aveți?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Când ați ajuns în [țara]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Starea mea civilă este ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
Singur
โสด
Burgerlijke staat
Căsătorit/ă
แต่งงานแล้ว
Burgerlijke staat
separat/ă
แยกกันอยู่
Burgerlijke staat
divorțat/ă
หย่าร้าง
Burgerlijke staat
concobinaj
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Burgerlijke staat
într-o uniune civilă
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Burgerlijke staat
necăsătorit/ă
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Burgerlijke staat
partener/ă de viață
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Burgerlijke staat
văduv/ă
เป็นม่าย
Burgerlijke staat
Aveți copii?
คุณมีบุตรไหม
Vragen of iemand kinderen heeft
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Ce documente trebuie să aduc?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Există vreo taxă de înregistrare?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Vragen of er registratiekosten zijn
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Am nevoie de asigurare medicală privată?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Taxe pentru spitalizare
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Onorarii ale medicilor specialiști
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Test de diagnosticare
การทดสอบวินิจฉัย
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Intervenții chirurgicale
การผ่าตัด
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratament psihiatric
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamente dentare
การรักษาฟัน
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamente oftalmologice
การรักษาตา
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

De ce solicitați o viză de intrare?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Cum îmi pot extinde viza?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Este permisul meu de conducere valid aici?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Aș vrea să mă înscriu la __________.
ฉันต้องการจอง __________
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
testul teoretic
การทดสอบภาคทฤษฎี
Type test
examenul practic
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Type test
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
Adresa
ที่อยู่
Wat zou u graag veranderen?
nume
ชื่อ
Wat zou u graag veranderen?
fotografia
ภาพถ่าย
Wat zou u graag veranderen?
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
pierdut
สูญหาย
Rijbewijs probleem
furat
ถูกขโมย
Rijbewijs probleem
distrus
ได้รับความเสียหาย
Rijbewijs probleem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Nu am antecedente penale.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Am nivelul necesar de [limbă].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Partenerul meu este __________.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot