Tsjechisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Vragen waar een document is afgegeven
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Můj [dokument] byl ukraden.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
A informação é confidencial.
Tyto informace jsou důvěrné.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Qual é o seu nome?
Jak se jmenuješ?
Vragen naar iemand zijn naam
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Onde você mora?
Kde bydlíte?
Vragen waar iemand woont
Qual é o seu endereço?
Jaká je vaše adresa?
Naar iemand zijn adres vragen
Qual é a sua cidadania?
Jaké je vaše občanství?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quando você chegou em [país]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Meu estado civil é ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
solteiro(a)
svobodný/á
Burgerlijke staat
casado(a)
ženatý/vdaná
Burgerlijke staat
separado(a)
odděleni
Burgerlijke staat
divorciado(a)
rozvedený/rozvedená
Burgerlijke staat
coabitação
žijící ve společné domácnosti
Burgerlijke staat
em uma união civil
v registrovaném partnerství
Burgerlijke staat
companheiros/união estável
nesezdaní partneři
Burgerlijke staat
parceria doméstica
v domácím partnerství
Burgerlijke staat
viúvo(a)
vdovec/vdova
Burgerlijke staat
Você tem filhos?
Máte děti?
Vragen of iemand kinderen heeft
Você tem dependentes morando com você?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Gostaria de reencontrar minha família.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Que documentos devo trazer?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Existem taxas de registro?
Je registrace zpoplatněná?
Vragen of er registratiekosten zijn
Estou aqui para o registro de domicílio.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Preciso de seguro de saúde privado?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Taxas hospitalares
Poplatky za pobyt v nemocnici
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Taxas de especialistas
Poplatky za konsultace se specialisty
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Testes de diagnóstico
Diagnostické testy
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Procedimentos cirúrgicos
Chirurgické zákroky
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamento psiquiátrico
Psychiatrická léčba
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamentos dentários
Zubní ošetření
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamento oftalmológico
Oční ošetření
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Por que você está requisitando um visto?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Como posso extender meu visto?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Por que minha requisição de visto foi negada?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Musím změnit svou registrační značku?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Gostaria de registrar meu veículo.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Gostaria de marcar minha __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
prova teórica
Teoretický test
Type test
prova prática de direção
Praktický test
Type test
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
endereço
adresu
Wat zou u graag veranderen?
nome
jméno
Wat zou u graag veranderen?
foto
fotografii
Wat zou u graag veranderen?
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdida
ztracený
Rijbewijs probleem
roubada
ukradený
Rijbewijs probleem
danificada
zničený
Rijbewijs probleem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Mám čistý trestní rejstřík.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot