Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Vragen wanneer een document is afgegeven
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Vragen waar een document is afgegeven
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Vragen welke documenten u moet meenemen
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Estou completando a solicitação em nome de _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
A informação é confidencial.
ข้อมูลเป็นความลับ
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Qual é o seu nome?
คุณชื่ออะไร
Vragen naar iemand zijn naam
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Onde você mora?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Vragen waar iemand woont
Qual é o seu endereço?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Naar iemand zijn adres vragen
Qual é a sua cidadania?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quando você chegou em [país]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Meu estado civil é ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
solteiro(a)
โสด
Burgerlijke staat
casado(a)
แต่งงานแล้ว
Burgerlijke staat
separado(a)
แยกกันอยู่
Burgerlijke staat
divorciado(a)
หย่าร้าง
Burgerlijke staat
coabitação
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Burgerlijke staat
em uma união civil
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Burgerlijke staat
companheiros/união estável
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Burgerlijke staat
parceria doméstica
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Burgerlijke staat
viúvo(a)
เป็นม่าย
Burgerlijke staat
Você tem filhos?
คุณมีบุตรไหม
Vragen of iemand kinderen heeft
Você tem dependentes morando com você?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Gostaria de reencontrar minha família.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Que documentos devo trazer?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Existem taxas de registro?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Vragen of er registratiekosten zijn
Estou aqui para o registro de domicílio.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Preciso de seguro de saúde privado?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
O que é coberto pelo seguro de saúde?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Taxas hospitalares
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Taxas de especialistas
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Testes de diagnóstico
การทดสอบวินิจฉัย
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Procedimentos cirúrgicos
การผ่าตัด
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamento psiquiátrico
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamentos dentários
การรักษาฟัน
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamento oftalmológico
การรักษาตา
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Por que você está requisitando um visto?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Como posso extender meu visto?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Por que minha requisição de visto foi negada?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Tenho que mudar a placa do meu carro?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Gostaria de registrar meu veículo.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Gostaria de marcar minha __________.
ฉันต้องการจอง __________
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
prova teórica
การทดสอบภาคทฤษฎี
Type test
prova prática de direção
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Type test
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
endereço
ที่อยู่
Wat zou u graag veranderen?
nome
ชื่อ
Wat zou u graag veranderen?
foto
ภาพถ่าย
Wat zou u graag veranderen?
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdida
สูญหาย
Rijbewijs probleem
roubada
ถูกขโมย
Rijbewijs probleem
danificada
ได้รับความเสียหาย
Rijbewijs probleem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Eu não tenho antecedentes criminais.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot