Pools | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Vragen waar een document is afgegeven
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Mój [dokument] został skradziony.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
A informação é confidencial.
Podane informacje są poufne.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Qual é o seu nome?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Vragen naar iemand zijn naam
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Onde você mora?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Vragen waar iemand woont
Qual é o seu endereço?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Naar iemand zijn adres vragen
Qual é a sua cidadania?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quando você chegou em [país]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Meu estado civil é ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
solteiro(a)
kawaler/panna
Burgerlijke staat
casado(a)
żonaty/zamężna
Burgerlijke staat
separado(a)
w separacji
Burgerlijke staat
divorciado(a)
rozwodnik/rozwódka
Burgerlijke staat
coabitação
w konkubinacie
Burgerlijke staat
em uma união civil
w rejestrowanym związku partnerskim
Burgerlijke staat
companheiros/união estável
w związku partnerskim
Burgerlijke staat
parceria doméstica
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Burgerlijke staat
viúvo(a)
wdowiec/wdowa
Burgerlijke staat
Você tem filhos?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Vragen of iemand kinderen heeft
Você tem dependentes morando com você?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Gostaria de reencontrar minha família.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Que documentos devo trazer?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Existem taxas de registro?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Vragen of er registratiekosten zijn
Estou aqui para o registro de domicílio.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Preciso de seguro de saúde privado?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Taxas hospitalares
Opłaty za pobyt w szpitalu
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Taxas de especialistas
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Testes de diagnóstico
Badania diagnostyczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Procedimentos cirúrgicos
Zabiegi chirurgiczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamento psiquiátrico
Leczenie psychiatryczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamentos dentários
Leczenie stomatologiczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tratamento oftalmológico
Leczenie okulistyczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Por que você está requisitando um visto?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Como posso extender meu visto?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Por que minha requisição de visto foi negada?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Gostaria de registrar meu veículo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Gostaria de marcar minha __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
prova teórica
egzamin teoretyczny
Type test
prova prática de direção
egzamin praktyczny
Type test
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
endereço
adres
Wat zou u graag veranderen?
nome
nazwisko
Wat zou u graag veranderen?
foto
zdjęcie
Wat zou u graag veranderen?
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdida
zgubienie (prawa jazdy)
Rijbewijs probleem
roubada
kradzież (prawa jazdy)
Rijbewijs probleem
danificada
zniszczenie (prawa jazdy)
Rijbewijs probleem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot