Portugees | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Vragen waar een document is afgegeven
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mój [dokument] został skradziony.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Składam podanie w imieniu _____.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Podane informacje są poufne.
A informação é confidencial.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Jak się Pan/Pani nazywa?
Qual é o seu nome?
Vragen naar iemand zijn naam
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Onde você mora?
Vragen waar iemand woont
Jaki jest Pana/Pani adres?
Qual é o seu endereço?
Naar iemand zijn adres vragen
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Qual é a sua cidadania?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Quando você chegou em [país]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mój stan cywilny: _____.
Meu estado civil é ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
kawaler/panna
solteiro(a)
Burgerlijke staat
żonaty/zamężna
casado(a)
Burgerlijke staat
w separacji
separado(a)
Burgerlijke staat
rozwodnik/rozwódka
divorciado(a)
Burgerlijke staat
w konkubinacie
coabitação
Burgerlijke staat
w rejestrowanym związku partnerskim
em uma união civil
Burgerlijke staat
w związku partnerskim
companheiros/união estável
Burgerlijke staat
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
parceria doméstica
Burgerlijke staat
wdowiec/wdowa
viúvo(a)
Burgerlijke staat
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Você tem filhos?
Vragen of iemand kinderen heeft
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Você tem dependentes morando com você?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Gostaria de reencontrar minha família.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Que documentos devo trazer?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Existem taxas de registro?
Vragen of er registratiekosten zijn
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Preciso de seguro de saúde privado?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Opłaty za pobyt w szpitalu
Taxas hospitalares
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Taxas de especialistas
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Badania diagnostyczne
Testes de diagnóstico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Zabiegi chirurgiczne
Procedimentos cirúrgicos
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Leczenie psychiatryczne
Tratamento psiquiátrico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Leczenie stomatologiczne
Tratamentos dentários
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Leczenie okulistyczne
Tratamento oftalmológico
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Por que você está requisitando um visto?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Como posso extender meu visto?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Gostaria de registrar meu veículo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Gostaria de marcar minha __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
egzamin teoretyczny
prova teórica
Type test
egzamin praktyczny
prova prática de direção
Type test
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
adres
endereço
Wat zou u graag veranderen?
nazwisko
nome
Wat zou u graag veranderen?
zdjęcie
foto
Wat zou u graag veranderen?
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
zgubienie (prawa jazdy)
perdida
Rijbewijs probleem
kradzież (prawa jazdy)
roubada
Rijbewijs probleem
zniszczenie (prawa jazdy)
danificada
Rijbewijs probleem
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot