Vietnamees | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Waar werd uw [document] afgegeven?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Vragen waar een document is afgegeven
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mijn [document] werd gestolen.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Tôi đăng kí hộ ________
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Deze informatie is vertrouwelijk.
Thông tin này là bí mật
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Wat is uw naam?
Bạn tên gì?
Vragen naar iemand zijn naam
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Waar woont u?
Bạn sống ở đâu?
Vragen waar iemand woont
Wat is uw adres?
Địa chỉ của bạn là gì?
Naar iemand zijn adres vragen
Wat is uw nationaliteit?
Quốc tịch của bạn là gì?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
alleenstaand
độc thân
Burgerlijke staat
gehuwd
đã thành hôn
Burgerlijke staat
uit elkaar
ly thân
Burgerlijke staat
gescheiden
ly dị
Burgerlijke staat
samenwonend
sống thử
Burgerlijke staat
geregistreerd partnerschap
kết hợp dân sự
Burgerlijke staat
ongetrouwde partners
đối tác chưa kết hôn
Burgerlijke staat
in een relatie
hợp doanh gia thuộc
Burgerlijke staat
verweduwd
góa phụ
Burgerlijke staat
Heeft u kinderen?
Bạn có con chưa?
Vragen of iemand kinderen heeft
Heeft u inwonende personen ten laste?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Welke documenten moet ik meenemen?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Zijn er registratiekosten?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Vragen of er registratiekosten zijn
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Ziekenhuiskosten
Phí bệnh viện
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Phí chuyên gia
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostische toets
Xét nghiệm chẩn đoán
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgische ingrepen
Thủ tục phẫu thuật
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrische behandeling
Điều trị tâm thần
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandheelkundige behandelingen
Điều trị nha khoa
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Oogzorg behandelingen
Điều trị nhãn khoa
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Tôi muốn đăng kí xe
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theoretische test
Kì thi lý thuyết
Type test
rijexamen
Kì thi lái xe
Type test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
mijn adres
địa chỉ
Wat zou u graag veranderen?
mijn naam
tên
Wat zou u graag veranderen?
mijn foto
ảnh
Wat zou u graag veranderen?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
verloren
mất
Rijbewijs probleem
gestolen
bị đánh cắp
Rijbewijs probleem
beschadigd
bi hư hỏng
Rijbewijs probleem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Ik heb een blanco strafblad.
Tôi không có tiền án tiền sự
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot