Tsjechisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Waar werd uw [document] afgegeven?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Vragen waar een document is afgegeven
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mijn [document] werd gestolen.
Můj [dokument] byl ukraden.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Deze informatie is vertrouwelijk.
Tyto informace jsou důvěrné.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Wat is uw naam?
Jak se jmenuješ?
Vragen naar iemand zijn naam
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Waar woont u?
Kde bydlíte?
Vragen waar iemand woont
Wat is uw adres?
Jaká je vaše adresa?
Naar iemand zijn adres vragen
Wat is uw nationaliteit?
Jaké je vaše občanství?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Kdy jste přijeli do [country]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
alleenstaand
svobodný/á
Burgerlijke staat
gehuwd
ženatý/vdaná
Burgerlijke staat
uit elkaar
odděleni
Burgerlijke staat
gescheiden
rozvedený/rozvedená
Burgerlijke staat
samenwonend
žijící ve společné domácnosti
Burgerlijke staat
geregistreerd partnerschap
v registrovaném partnerství
Burgerlijke staat
ongetrouwde partners
nesezdaní partneři
Burgerlijke staat
in een relatie
v domácím partnerství
Burgerlijke staat
verweduwd
vdovec/vdova
Burgerlijke staat
Heeft u kinderen?
Máte děti?
Vragen of iemand kinderen heeft
Heeft u inwonende personen ten laste?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Welke documenten moet ik meenemen?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Zijn er registratiekosten?
Je registrace zpoplatněná?
Vragen of er registratiekosten zijn
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Ziekenhuiskosten
Poplatky za pobyt v nemocnici
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Poplatky za konsultace se specialisty
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostische toets
Diagnostické testy
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgische ingrepen
Chirurgické zákroky
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrische behandeling
Psychiatrická léčba
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandheelkundige behandelingen
Zubní ošetření
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Oogzorg behandelingen
Oční ošetření
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Musím změnit svou registrační značku?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theoretische test
Teoretický test
Type test
rijexamen
Praktický test
Type test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
mijn adres
adresu
Wat zou u graag veranderen?
mijn naam
jméno
Wat zou u graag veranderen?
mijn foto
fotografii
Wat zou u graag veranderen?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
verloren
ztracený
Rijbewijs probleem
gestolen
ukradený
Rijbewijs probleem
beschadigd
zničený
Rijbewijs probleem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Ik heb een blanco strafblad.
Mám čistý trestní rejstřík.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot