Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Waar werd uw [document] afgegeven?
Où votre [document] a été délivré ?
Vragen waar een document is afgegeven
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mijn [document] werd gestolen.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Deze informatie is vertrouwelijk.
Ces informations sont confidentielles.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Wat is uw naam?
Comment vous appelez-vous ?
Vragen naar iemand zijn naam
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Waar woont u?
Où résidez-vous ?
Vragen waar iemand woont
Wat is uw adres?
Où habitez-vous ?
Naar iemand zijn adres vragen
Wat is uw nationaliteit?
Quelle est votre nationalité ?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
alleenstaand
célibataire
Burgerlijke staat
gehuwd
Marié(e)
Burgerlijke staat
uit elkaar
Séparé(e)
Burgerlijke staat
gescheiden
Divorcé(e)
Burgerlijke staat
samenwonend
en concubinage
Burgerlijke staat
geregistreerd partnerschap
dans une union civile
Burgerlijke staat
ongetrouwde partners
en concubinage
Burgerlijke staat
in een relatie
en partenariat domestique
Burgerlijke staat
verweduwd
veuf/veuve
Burgerlijke staat
Heeft u kinderen?
Vous avez des enfants ?
Vragen of iemand kinderen heeft
Heeft u inwonende personen ten laste?
Vous avez des personnes à charge ?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Je voudrais réunir ma famille.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Welke documenten moet ik meenemen?
Quels documents dois-je apporter ?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Zijn er registratiekosten?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Vragen of er registratiekosten zijn
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Ziekenhuiskosten
Frais hospitaliers
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Frais de consultation d'un spécialiste
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Diagnostische toets
Tests diagnostiques
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Chirurgische ingrepen
Opérations chirurgicales
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Psychiatrische behandeling
Traitement psychiatrique
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tandheelkundige behandelingen
Soins dentaires
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Oogzorg behandelingen
Soins oculaires
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
theoretische test
le code
Type test
rijexamen
la conduite
Type test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
mijn adres
mon adresse
Wat zou u graag veranderen?
mijn naam
mon nom
Wat zou u graag veranderen?
mijn foto
ma photo
Wat zou u graag veranderen?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
verloren
perdu
Rijbewijs probleem
gestolen
volé
Rijbewijs probleem
beschadigd
abîmé
Rijbewijs probleem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Ik heb een blanco strafblad.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Mon conjoint est [nationalité].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot