Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Когда был выдан ваш документ?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Где был выдан ваш [документ] ?
Vragen waar een document is afgegeven
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quali documenti devo portare per ____ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Мой [документ] украли.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Le informazioni sono riservate.
Информация конфиденциальна.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Come si chiama?
Как вас зовут?
Vragen naar iemand zijn naam
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Dove risiede?
Где вы живете?
Vragen waar iemand woont
Qual è il suo indirizzo?
Каков ваш адрес?
Naar iemand zijn adres vragen
Qual è la sua cittadinanza?
Какое у вас гражданство?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quando è arrivato/a in [stato]?
Когда вы въехали в страну?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Il mio stato civile è __________.
Мое семейное положение -_______.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
celibe (m) / nubile (f)
холост
Burgerlijke staat
coniugato/a
Женат/замужем
Burgerlijke staat
separato/a
Разведен/а
Burgerlijke staat
divorziato/a
Разведен/а
Burgerlijke staat
convivente
в сожительстве
Burgerlijke staat
in un'unione civile
в гражданском браке
Burgerlijke staat
in una coppia non sposata
Не женатая пара
Burgerlijke staat
in un'unione di fatto
в домашнем партнерстве
Burgerlijke staat
vedovo/a
вдовец/вдова
Burgerlijke staat
Ha figli?
У вас есть дети?
Vragen of iemand kinderen heeft
Ha familiari a carico?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Quali documenti devo portare?
Какие документы мне нужно принести?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Мне нужно платить за регистрацию?
Vragen of er registratiekosten zijn
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Что покрывает медицинская страховка?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Spese ospedaliere
Больничные платы
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Spese per la consultazione di uno specialista
Платы специалистам
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Test diagnostici
Диагностические проверки
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Operazioni chirurgiche
Хирургические процедуры
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Trattamento psichiatrico
Психиатрическое лечение
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Cure dentali
Лечение зубов
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Cure oculistiche
Офтальмологическое лечение
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Как я могу продлить мою визу?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Мне нужно менять номер своей машины?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
La mia patente di guida è valida?
Мои водительские права здесь действуют?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Vorrei prenotare l' __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
esame di teoria
Теоретический тест
Type test
esame di guida
Тест на вождение
Type test
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
l'indirizzo
адрес
Wat zou u graag veranderen?
il nome
имя
Wat zou u graag veranderen?
la foto
фотография
Wat zou u graag veranderen?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
smarrita
потеряно
Rijbewijs probleem
rubata
украдено
Rijbewijs probleem
deteriorata
повреждено
Rijbewijs probleem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Non ho precedenti penali.
У меня нет судимостей
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ho il livello richiesto di [lingua].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot