Pools | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Vragen waar een document is afgegeven
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quali documenti devo portare per ____ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mój [dokument] został skradziony.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Składam podanie w imieniu _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Le informazioni sono riservate.
Podane informacje są poufne.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Come si chiama?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Vragen naar iemand zijn naam
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Dove risiede?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Vragen waar iemand woont
Qual è il suo indirizzo?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Naar iemand zijn adres vragen
Qual è la sua cittadinanza?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Il mio stato civile è __________.
Mój stan cywilny: _____.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
celibe (m) / nubile (f)
kawaler/panna
Burgerlijke staat
coniugato/a
żonaty/zamężna
Burgerlijke staat
separato/a
w separacji
Burgerlijke staat
divorziato/a
rozwodnik/rozwódka
Burgerlijke staat
convivente
w konkubinacie
Burgerlijke staat
in un'unione civile
w rejestrowanym związku partnerskim
Burgerlijke staat
in una coppia non sposata
w związku partnerskim
Burgerlijke staat
in un'unione di fatto
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Burgerlijke staat
vedovo/a
wdowiec/wdowa
Burgerlijke staat
Ha figli?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Vragen of iemand kinderen heeft
Ha familiari a carico?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Quali documenti devo portare?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Vragen of er registratiekosten zijn
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Spese ospedaliere
Opłaty za pobyt w szpitalu
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Spese per la consultazione di uno specialista
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Test diagnostici
Badania diagnostyczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Operazioni chirurgiche
Zabiegi chirurgiczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Trattamento psichiatrico
Leczenie psychiatryczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Cure dentali
Leczenie stomatologiczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Cure oculistiche
Leczenie okulistyczne
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
La mia patente di guida è valida?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Vorrei prenotare l' __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
esame di teoria
egzamin teoretyczny
Type test
esame di guida
egzamin praktyczny
Type test
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
l'indirizzo
adres
Wat zou u graag veranderen?
il nome
nazwisko
Wat zou u graag veranderen?
la foto
zdjęcie
Wat zou u graag veranderen?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
smarrita
zgubienie (prawa jazdy)
Rijbewijs probleem
rubata
kradzież (prawa jazdy)
Rijbewijs probleem
deteriorata
zniszczenie (prawa jazdy)
Rijbewijs probleem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Non ho precedenti penali.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ho il livello richiesto di [lingua].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot