Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
When was your [document] issued?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Where was your [document] issued?
Vragen waar een document is afgegeven
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
When does your ID expire?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Could you help me fill out the form?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quali documenti devo portare per ____ ?
What documents should I bring for __________ ?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
My [document] has been stolen.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Sto completando questa domanda per conto di ____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Le informazioni sono riservate.
The information is confidential.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Can you give me a receipt for this application?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Come si chiama?
What is your name?
Vragen naar iemand zijn naam
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Could you please tell me your place and date of birth?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Dove risiede?
Where do you live?
Vragen waar iemand woont
Qual è il suo indirizzo?
What is your address?
Naar iemand zijn adres vragen
Qual è la sua cittadinanza?
What is your citizenship?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quando è arrivato/a in [stato]?
When did you arrive in [country]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Could you please show me your ID?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Il mio stato civile è __________.
My marital status is ___________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
celibe (m) / nubile (f)
single
Burgerlijke staat
coniugato/a
married
Burgerlijke staat
separato/a
separated
Burgerlijke staat
divorziato/a
divorced
Burgerlijke staat
convivente
cohabiting
Burgerlijke staat
in un'unione civile
in a civil union
Burgerlijke staat
in una coppia non sposata
unmarried partners
Burgerlijke staat
in un'unione di fatto
in a domestic partnership
Burgerlijke staat
vedovo/a
widowed
Burgerlijke staat
Ha figli?
Do you have children?
Vragen of iemand kinderen heeft
Ha familiari a carico?
Do you have dependents living with you?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
I would like to reunite with my family.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
I would like to register in the city.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Quali documenti devo portare?
What documents shall I bring?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Are there any registration fees?
Vragen of er registratiekosten zijn
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
I am here for the domicile registration.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
I would like to apply for a residence permit.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Do I need private health insurance?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
What is covered by the health insurance?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Spese ospedaliere
Hospital fees
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Spese per la consultazione di uno specialista
Specialists' fees
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Test diagnostici
Diagnostic tests
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Operazioni chirurgiche
Surgical procedures
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Trattamento psichiatrico
Psychiatric treatment
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Cure dentali
Dental treatments
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Cure oculistiche
Eye care treatment
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Why are you requesting the entry visa?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Do I need a visa to visit [country]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
How can I extend my visa?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Why has my visa application been rejected?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Can I apply to become a permanent resident?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Do I have to change the license plate of my car?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
I would like to register my vehicle.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
La mia patente di guida è valida?
Is my driving licence valid here?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
I would like to apply for a provisional driving license.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Vorrei prenotare l' __________.
I would like to book my __________.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
esame di teoria
theory test
Type test
esame di guida
driving test
Type test
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
I would like to change the ____________on my driving license.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
l'indirizzo
address
Wat zou u graag veranderen?
il nome
name
Wat zou u graag veranderen?
la foto
photo
Wat zou u graag veranderen?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
I would like to add higher categories to my driving license.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
I would like to renew my driving license.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
I would like to replace a ___________ driving license.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
smarrita
lost
Rijbewijs probleem
rubata
stolen
Rijbewijs probleem
deteriorata
damaged
Rijbewijs probleem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
I would like to appeal my license suspension.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Where can I register for the [language] test?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Non ho precedenti penali.
I have a clean criminal record.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Ho il livello richiesto di [lingua].
I have the required level of [language].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
What are the fees for citizenship application?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot