Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
您的【文件】是什么时候签发的?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Vragen waar een document is afgegeven
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
请问您的身份证件何时过期?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
您能帮我填一下这个表格吗?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
请问我要办____ 需要带什么文件?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
我的【材料】被偷了。
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
我在帮____ 填写申请表格。
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
这是机密信息。
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
您能给我一份申请表格的回执吗?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Πώς σας λένε;
你叫什么名字?
Vragen naar iemand zijn naam
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Πού μένετε;
请问您住在哪里?
Vragen waar iemand woont
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
请问您的地址是什么?
Naar iemand zijn adres vragen
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
请问您的国籍是什么?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
请问您是何时到达【该国】的?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
您能出示一下您的身份证件么?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
我的婚姻状况是____ 。
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
ελεύθερος/η
单身
Burgerlijke staat
παντρεμένος/η
已婚
Burgerlijke staat
σε διάσταση
分居
Burgerlijke staat
χωρισμένος/η
离异
Burgerlijke staat
συμβίωση
同居
Burgerlijke staat
σε αστική ένωση
民事结婚
Burgerlijke staat
ανύπαντροι σύντροφοι
未婚伴侣
Burgerlijke staat
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
同居伴侣关系
Burgerlijke staat
χήρος/χήρα
鳏居
Burgerlijke staat
έχετε παιδιά;
请问您有孩子吗?
Vragen of iemand kinderen heeft
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
我想要和家人团聚。
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
我想要在这个城市登记入户。
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
请问我应该带什么材料?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
请问有注册费吗?
Vragen of er registratiekosten zijn
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
我是来进行住址登记。
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
我想要申请居住证。
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
我想要问一下关于保险的问题。
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
我需要私人的健康保险吗?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
请问该保险涵盖哪些方面?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Τέλη νοσοκομείου
住院费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
专家费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Διαγνωστικές εξετάσεις
诊疗费
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Χειρουργικές επεμβάσεις
外科手术
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Ψυχιατρική θεραπεία
精神治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Οδοντιατρικές θεραπείες
牙齿治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Θεραπεία περιποίησης ματιών
眼科治疗
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
请问您为什么需要入境签证?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
我该如何续签我的签证?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
为什么我的签证申请被拒绝了?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
请问我是否可以申请成为永久居民?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
请问我需要更换我的车牌号吗?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
我想要登记我的车辆。
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
我想要申请临时驾照。
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
我想要预约__________。
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
θεωρητική εξέταση
理论考试
Type test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
路考
Type test
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
我想要改动驾照上的__________。
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
διεύθυνση
地址
Wat zou u graag veranderen?
όνομα
名字
Wat zou u graag veranderen?
φωτογραφία
照片
Wat zou u graag veranderen?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
我想要给驾照添加更高的级别。
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
我想要延长我的驾照。
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
我想要更换一个___________ 驾照。
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
χαμένη
丢失
Rijbewijs probleem
κλεμμένη
被偷了
Rijbewijs probleem
κατεστραμμένη
受损
Rijbewijs probleem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
我想要申诉我的驾照吊销。
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
我想要申请【国家】国籍。
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
我在哪里可以注册【语言】考试?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
我没有犯罪记录。
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
我的【语言】达到了等级要求。
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
公民身份申请的费用是哪些?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
我的配偶是【国家】公民。
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot