Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Documenten

Documenten - Algemeen

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Vragen waar men een formulier kan vinden
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Vragen wanneer een document is afgegeven
Où votre [document] a été délivré ?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Vragen waar een document is afgegeven
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
När går din legitimation ut?
Vragen wanneer een identiteitskaart verloopt
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Vragen of iemand je kan helpen met het invullen van het formulier
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Vragen welke documenten u moet meenemen
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Aangeven wat u nodig heeft om een document aan te vragen
Mon/ma [document] a été volé(e).
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Verklaren dat een van uw documenten werd gestolen
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Aangeven dat u de aanvraag voor iemand anders aan het invullen bent
Ces informations sont confidentielles.
Denna information är konfidentiell.
Aangeven dat de informatie vertrouwelijk is en niet aan derden doorgegeven zal worden
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Vragen of u een ontvangstbewijs van uw aanvraag kan hebben.

Documenten - Persoonlijke informatie

Comment vous appelez-vous ?
Vad heter du?
Vragen naar iemand zijn naam
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum
Où résidez-vous ?
Var bor du?
Vragen waar iemand woont
Où habitez-vous ?
Vad är din adress?
Naar iemand zijn adres vragen
Quelle est votre nationalité ?
Vilken nationalitet tillhör du?
Vragen naar de nationaliteit van iemand
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
När anlände du till [landet]?
Vragen wanneer iemand is aangekomen in dat land
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Kan du visa mig din legitimation?
Iemand vragen om zijn identiteitskaart te tonen

Documenten - Gezinssituatie

Ma situation matrimoniale est _____.
Min civilstatus är __________.
Aangeven wat uw burgerlijke staat is
célibataire
singel
Burgerlijke staat
Marié(e)
gift
Burgerlijke staat
Séparé(e)
separerad
Burgerlijke staat
Divorcé(e)
skild
Burgerlijke staat
en concubinage
sambo
Burgerlijke staat
dans une union civile
i ett partnerskap
Burgerlijke staat
en concubinage
ogift par
Burgerlijke staat
en partenariat domestique
i ett partnerskap
Burgerlijke staat
veuf/veuve
änka
Burgerlijke staat
Vous avez des enfants ?
Har du barn?
Vragen of iemand kinderen heeft
Vous avez des personnes à charge ?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Vragen of iemand financiële ondersteuning geeft aan inwonenden
Je voudrais réunir ma famille.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Verklaren dat u de intentie heeft om zich te verenigen met uw familie

Documenten - Aanmelding bij de stad

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Verklaren dat u zich graag wilt registreren als nieuwkomer bij de stad
Quels documents dois-je apporter ?
Vilka dokument ska jag ta med?
Vragen welke documenten die u moet meenemen
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Kostar det något att registrera sig?
Vragen of er registratiekosten zijn
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Jag vill registrera min bostad.
Verklaren dat u uw woonplaats wil registreren
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Verklaren dat u een attest van goed gedrag en zeden wil aanvragen
Je voudrais demander un permis de séjour.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Verklaren dat u graag een verblijfsvergunning wil aanvragen

Documenten - Ziektekostenverzekering

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Verklaren dat u enkele vragen heeft over de ziektekostenverzekering
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Vragen of u een particuliere ziektekostenverzekering nodig heeft
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Vragen naar wat de ziektekostenverzekering dekt
Frais hospitaliers
Patientavgifter
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Frais de consultation d'un spécialiste
Specialistkostnader
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Tests diagnostiques
Diagnostiska prov
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Opérations chirurgicales
Kirurgiska ingrepp
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Traitement psychiatrique
Psykiatrisk behandling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Soins dentaires
Tandbehandlingar
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering
Soins oculaires
Ögonbehandling
Voorbeeld van gedekte kosten door de ziektekostenverzekering

Documenten - Visum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Varför begär du ett inresevisum?
Vragen waarom iemand een visum aanvraagt
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Vragen of u een visum nodig heeft om een land binnen te komen
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Vragen hoe u uw visum kunt verlengen
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Vragen waarom uw visum aanvraag werd geweigerd
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Vragen of u kan aanvragen om een permanente inwoner van een land te worden

Documenten - Rijden

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Vragen of u uw kenteken van uw auto moet veranderen in geval dat u uw voertuig van uw land van herkomst meeneemt
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Verklaren dat u graag uw voertuig wil registreren
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Är mitt körkort giltigt här?
Vragen of uw rijbewijs er geldig is
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Aanvragen van een voorlopig rijbewijs
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Verklaren dat u graag een afspraak wil maken voor uw rijexamen
le code
teoriprov
Type test
la conduite
uppkörning
Type test
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Verklaren dat u graag enkele details wil aanpassen op uw rijbewijs
mon adresse
adressen
Wat zou u graag veranderen?
mon nom
namnet
Wat zou u graag veranderen?
ma photo
bilden
Wat zou u graag veranderen?
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Verklaren dat u graag een hogere categorie wil toevoegen aan uw rijbewijs
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vernieuwen
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Verklaren dat u graag uw rijbewijs wil vervangen
perdu
borttappat
Rijbewijs probleem
volé
stulet
Rijbewijs probleem
abîmé
förstört
Rijbewijs probleem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Aangeven dat u in beroep wil gaan tegen uw rijverbod

Documenten - Nationaliteit

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Verklaren dat u graag een staatsburgerschap wil aanvragen
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Vragen waar u zich kan inschrijven voor een taaltest.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Verklaren dat u een blanco strafblad heeft
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Verklaren dat u het vereiste taalniveau heeft
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Verklaren dat u graag een algemene kennistest over het leven in dat land wil afnemen
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Vragen wat de kosten zijn voor het aanvragen van een staatsburgerschap
Mon conjoint est [nationalité].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Aangeven wat de nationaliteit is van uw echtgenoot